Personvernerklæring for WAI Environmental Solutions AS (WAI)

Go to Privacy Policy in English | Last updated: 15.09.20

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside skal du føle deg trygg.

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

WAI as  er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

All informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. 

Har du spørsmål angående informasjon i din journal, vennligst kontakt oss på steinar@waies.no.


Deling av opplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende. Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig, og dersom du har gitt samtykke. 

Bruk av informasjonskapsler til analyse, brukervennlighet og markedsføring

Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.


Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.


Google Analytics

Dette er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.


Slik kan du unngå cookies:

Dersom du ønsker unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Les her for å lære hvordan du kan deaktivere cookies på din nettleser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Du kan også slette alle cookies manuelt i din nettleser.


Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi slette dine data, eller informere om endringene.


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om WAI Environmental Solutions AS personvernerklæring, eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på steinar@waies.no.


Privacy Policy in English:

Privacy Statement for WAI Environmental Solutions AS (WAI)

We are committed to protecting your personal information and will at all times treat your information with respect. When you use our website, you should feel safe.

About personal information and regulations

Personal information is information that is collected and that can be linked to an identifiable individual. This can be name, address, phone number, email address and IP address.

WAI as is responsible for ensuring that your information is processed in accordance with Norwegian law. The Data Protection Agency supervises compliance with the law.

You have the right to access all information related to you and you have the right to have it deleted if you wish.

If you have questions regarding information in your journal, please contact us at steinar@waies.no.

Sharing of information to third parties

Your personal information will never be shared with unauthorized persons. We will only share information if necessary and after you have given your consent.

Use of cookies for analysis, ease of use and marketing

We use cookies to improve the user experience of our website. This is a small text file that is stored in the browser’s memory. We use this information to see how our pages are used and find out more about how we can improve.

Google Tag Manager

We use Google Tag Manager to manage cookies.

Google Analytics

This is our analysis program. We use it to see where users of the page come from, how the page is used, which pages are visited or not visited. We use this information to make assessments for improvements.

How to avoid cookies:

If you want to avoid cookies, you can disable the use of these in your browser. Read here to learn how to disable cookies on your browser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

You can also delete all cookies manually in your browser.

Changes to the privacy statement

We will be required to update or change the privacy statement from time to time. In the event of major changes, we will inform you of this, or delete your data.

Contact information

If you have questions about WAI Environmental Solutions AS ‘privacy statement, or about our use of personal information, please contact us at steinar@waies.no.